Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2015-03-26


Podsumowanie 2014 roku KM PSP w Jeleniej Górze

W 2014 roku na terenie miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego, zanotowano 2031 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. W stosunku do roku poprzedniego było ich o 214 więcej.


Pożary
W roku 2014, nastąpił wzrost ilości pożarów w porównaniu do roku 2013. Ich ilość zwiększyła się o 233, jest to ok. 27 % więcej. Ogółem zanotowano 855 pożarów, co stanowi 42 % wszystkich interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przy 270 pożarach nie ustalono przypuszczalnej przyczyny zdarzenia. W pozostałych przypadkach głównymi przyczynami powstawania pożarów były: umyślne podpalenia, nieostrożność osób dorosłych oraz nieprawidłowa eksploatacja i wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe (np. kominki, piece na drewno czy węgiel).

Na terenie miasta Jelenia Góra odnotowano 402 pożary, a w powiecie 453. W porównaniu do lat ubiegłych w powiecie nastąpił wzrost liczby pożarów. Spowodowane to było długą i suchą wiosną czego efektem był dłuższy okres wiosennych pożarów łąk i nieużytków w stosunku do lat ubiegłych.
Miesiącem, w którym powstało najwięcej pożarów, był marzec. Strażacy gasili pożary 254 razy, były to głównie pożary nieużytków, pozostałości roślinnych, traw i upraw leśnych.

Do większości pożarów (do ok. 70 % ogólnej liczby), pierwsza jednostka ochrony przeciwpożarowej przybyła na miejsce zdarzenia w czasie do 10 min, w tym do 29 % zdarzeń w czasie do 5 min.
Biorąc pod uwagę czasy trwania akcji gaśniczej należy zwrócić uwagę, że przy 74 % pożarów ogień został ugaszony w czasie do 60 minut.

Miejscowe zagrożenia: 1054 interwencje
Na terenie miasta Jelenia Góra odnotowano łącznie 474 miejscowe zagrożenia, czyli zdarzenia związane z zagrożeniami innymi niż pożar np. wypadki drogowe, powodzie, podtopienia. Na terenie powiatu jeleniogórskiego było ich 580. W porównaniu do 2014 r., liczba interwencji związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń, utrzymała się na takim samym poziomie. Ogółem miało miejsce 1054 miejscowe zagrożenia, co stanowi 51 % wszystkich zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej. Najczęstsze przyczyny powstania miejscowych zagrożeń to: gwałtowne opady atmosferyczne, huragany i silne wiatry, niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wady środków transportu, nieprawidłowa eksploatacja bądź wady urządzeń ogrzewczych innych niż elektryczne.

Do większości miejscowych zagrożeń, jakie miały miejsce (do ok. 67 % ogólnej liczby), pierwsza jednostka ochrony przeciwpożarowej przybyła w czasie do 10 minut, w tym do 29% w ciągu 5 minut. Biorąc pod uwagę czas trwania usuwania skutków miejscowych zagrożeń należy zwrócić uwagę, że prawie 69 % zostało usuniętych w czasie do 60 minut. Tylko 1,6 % działań trwało ponad 4 godziny. Były to na ogół działania ratowniczo-poszukiwawcze i związane z wypadkami śmiertelnymi w komunikacji drogowej.

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2014
Największą ilość wyjazdów zanotowała OSP Sobieszów (132), OSP Piechowice (126) oraz OSP Karpacz (108). Najmniejszą ilość wyjazdów odnotowała OSP Jagniątków (4), OSP Kopaniec (4) oraz OSP Bukowiec (8). W interwencjach nie uczestniczyły: OSP Mała Kamienica, OSP Borowice, OSP Barcinek.

Jednostki OSP znajdujące się na terenie działania KM PSP Jelenia Góra, dysponują łącznie 49 pojazdami pożarniczymi przeznaczonymi do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Warto zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie w wieku pojazdów, których rok produkcji jest w zakresie od 1970 roku do 2014 roku.

W 2014 r. do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego były włączone następujące jednostki OSP: Czernica, Janowice Wielkie, Łomnica, Piechowice, Sosnówka, Szklarska Poręba, Karpacz, Jeżów Sudecki, Stara Kamienica. Wyposażenie tych jednostek oraz poziom wyszkolenia ratowników w znaczny sposób odbiega od poziomu pozostałych jednostek.
W systemie bezpieczeństwa powiatu stanowią one ważne ogniwo, ochraniając większe skupiska ludności znajdujące się poza Jelenią Górą oraz tereny leśne znajdujące się w południowej i północno-wschodniej części powiatu. Ponadto wszystkie jednostki, z wyłączeniem OSP Jeżów Sudecki, wyposażone są w sprzęt ratownictwa drogowego.

Kontrola przeciwpożarowa budynków: 758 nieprawidłowości
W 2014 r. skontrolowano 254 obiekty użyteczności publicznej: placówki edukacyjne, szpitale, biura, obiekty widowiskowe, kościoły, lokale gastronomiczne, dyskoteki i muzea. Kontroli poddano również 180 obiektów zamieszkania zbiorowego: hotele, domy pomocy społecznej, domy studenckie, domy wczasowe i pensjonaty. Sprawdzono także 18 budynków wielorodzinnych oraz 25 obiektów produkcyjnych i magazynowych. Ponadto skontrolowano 11 obiektów zabytkowych, odebrano 29 nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków oraz skontrolowano 133 obiekty przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży.

Główne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli dotyczyły instalacji użytkowych w budynkach. Problemem był tu brak aktualnych przeglądów. Inne nieprawidłowości dotyczyły też przeciwpożarowych instalacji wodociągowych. W tym przypadku dotyczyło to braku instalacji hydrantów wewnętrznych. W niektórych budynkach znacznie przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego, a instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego były nieaktualizowane.

Inwestycje i zakupy w roku 2014
Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki zaangażowaniu strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze, udało się pozyskać środki spoza budżetu podstawowego. Dzięki nim wykonano m.in. termomodernizację budynków przy
ul. Sudeckiej 2. W ramach tych działań wykonane zostało: wymiana kotłowni wraz z całą siecią CO, wymiana instalacji ciepłej wody i montaż solarów, montaż wentylacji z rekuperacją, wymiana oświetlenia na LED, dokończenie wymiany stolarki okiennej i bram garażowych oraz ocieplenie ścian i dachów.
W minionym roku wprowadzone zostały do podziału bojowego nowe pojazdy: Quad wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz podnośniko-drabina o wysokości roboczej do 23m. Ponadto kupiony został sprzęt dla grupy wodnorurkowej oraz stacja do badania sprzętu ochrony układu oddechowego. Dzięki zaangażowaniu starostwa powiatowego zakupiono 5 ton sorbentu do działań na drogach.

Rok 2015: sieć łączności radiowej i wymiana samochodów gaśniczych
Główne zadania na 2015 r., które mają zapewnić właściwe warunki pełnienia służby i bezpieczeństwa ratowników podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych to m.in.:

  • zbudowanie sieci łączności radiowej w oparciu o stację przemiennikową w celu zapewnienia pełnego pokrycia terenu miasta Jelenia Góra i gmin powiatu jeleniogórskiego zasięgiem łączności radiowej z urządzeń mobilnych,
  • zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych, aby zakończyć wyposażanie stacji obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego, co zapewni pełną obsługę sprzętu używanego przez jednostki PSP i OSP z miasta Jelenia Góra i wszystkich gmin powiatu jeleniogórskiego.

Planuje się również kontynuację polityki informacyjnej w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej, m.in. dotyczącej podpalania nieużytków i traw.

Rocznego podsumowania dokonano podczas spotkania w 5 mara 2014 r. mł. bryg. Jerzego Sładczyka, Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze z władzami samorządów lokalnych.

tekst: Agata Skindziul, st. kpt. Andrzej Ciosk, na podstawie „Informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego stan na dzień 31.12.2014r.” foto: KM PSP, telewizjaStrimeoTV